Преписка по обявяване на новооткритата "Мраморна пещера" край гр. Берковица за защитен обект:
Писмо №III-3996/05.09.1964г. на Министерство на строежите с уведомление за открита пещера и иzдадена заповед за спиране експлоатацията на находището на СП "Мрамор" край гр. Берковица.
Писмо №254/08.09.1964г. на КЗП в подкрепа на искането от М-во на строежите за организирането на изследването на находката по спешност.
Писмо №261/21.09.1964г. на КЗП със становището на комисията след проведените изследания пещерата да се запази като природна забележителност,
Писмо №12254/28.09.1964г. на КГГП с искане Окръжно управление на горите - гр. Берковица да представи необходимите документи за обявяване на Мраморната пещера за природна забележителност.