Преписка по писмо изх.№13972/09.06.1942г. на МЗДИ, с което се предлагат промени на границите на някои резервати за увеличаване на дърводобива, като се има пред вид, че там има големи количества каламитетна дървесина.
Централното настоятелство на СЗРП определя свои представители за огледа на резерватите преди да даде мнение,
1. За "Парангалица" - проф. Н. Стоянов
2. За "Баюви дупки" - г-н Ахтаров
3. За "Горна Еленица - Силкосия" - проф. Д. Йорданов.