Протокол от заседание на 01.06.1934 г. на бившата Комисия за защита на родната природа към МЗДИ, сега Комисия към Министерство на народното стопанство - МНС. С участието на Главния интспектор по укрепавяне на пороищата и залесяването Сл.Лазаров и представителите на СЗРП се взимат решения по:

- работата на комисиите за парк "Витоша", назначени с протокол №4/19.06.1933 г.  на СЗРП

- бъдещите цели на комисията към МНС спрямо заповедта за обявяването и под №1362/07-071931 г.