Протокол № 4/14.06.1934 г. от заседание на настоятелството и редакционния съвет на СЗРП. 

Присъстващи: проф. д-р Петков, д-р Ив. Буреш, К. Кузев, д-р Пеев и инж. Д. Загоров

Дневен ред:

1. Доклад, свързан с напечатването на Сборника на СЗРП

2. Определяне на дата на общото годишно събрание

3. Разни

Протоколът е подписан от председателя д-р Ст. Петков и секретаря: инж. Д. Загоров.