Протокол от Общо годишно събрание на СЗРП на 10.07.1935 г. Заседанието е ръководено от временно бюроо за ръководене на събранието в състав: председател - Захариев, подпредседател - Сираков и секретар - Т. Георгиев. Дневният ред включва:

  1. Отчет на Управителния комитет и Настоятелството
  2. Доклад на контроната комисия
  3. Дебати по дейността на СЗРП
  4. Гласуване на проектопрограмата за дейността на Съюза за идущата година
  5. Гласуване бюджето-проекта за следната година
  6. Предложение за присъединяване на нов член на Съюза -  Дружеството на географите

Протоколът е подписан от председателя - Захариев и подпредседателя - Сираков.