Протокол от Общо годишно събрание на СЗРП на 20.04.1934 г. Заседанието е ръководено от проф. Стефан Петков (Председател на съюза) и инж. Димитър Загоров (Секретар на съюза). Дневният ред включва:

  1. Отчет на Управителния комитет и Настоятелството
  2. Доклад на контроната комисия
  3. Гласуване на проектопрограмата за дейността на Съюза за идущата година
  4. Гласуване бюджето-проекта за следната година
  5. Приемане на нов член - Дружеството за покровителство на животните
  6. Избор на нови управителни тела
  7. Разни

В архива има 2 бр. от протокола, подписан само от Секретаря Д. Загоров.