Протокол от общо събрание на СЗРП на 22.04.1932 г при дневен ред:

  1. Отчет на настоятелството
  2. Доклад на контролната комисия
  3. Бюджет
  4. Избор на контролна комисия
  5. Разни

Обсъдени са инициативите за съдаване на национален парк, статутът на Витоша и нуждата от мерки в защита на персонала по опазване на горите.