Подробен устройствен план -План за регулация на зона за отдих "Бяла-север", 2007г