Разрешително с № ПО-01-24/31.01.2012, подписано от Директора на  Басейнова дирекция Западнобеломорски район - Благоевград към МОСВ инж. Радослав Георгиев, за продължаване действието на разрешителон за изграждане от фирма Еко-бел ООД на речно водохващане в руслото на р. Камешница от 2006г.