Регистър на защитените територии с неименуван автор е ръкописен списък от общо 5 листа хартия, включващ всички защитени територии, обявени с постановления на Министъра на земеделието и държавните имоти в периода 12.09.1931 - 02.03.1943 г. Регистърът изброява общо различните видове актуални към момента защитени територии и дава датите на подписване на постановленията за обявяването, както и на обнародването им в Държавен вестник. Сред вписаните през този период защитени територии са:

  • първата защитена територия в България, създадена през 1931 г., природният паметник Растьово край Девин, опазващ вековни гори от черен бор
  • първият резерват в България, създаден през 1933 г., Горна Еленица - Силокосия, опазващ вековните дъбови гори на Странджа
  • първото историческо място, създадено през 1935 г., Оборище
  • първото защитено вековно дърво, Байкушевата мура над Банско, обявена за защитена през 1940 г. 

Регистърът е архивиран от АПБ във фонд МЗДИ, в раздел "дейности" по тип на документа.