Решение да се извършва оценка на нвъздействието върху околната среда за инвериционнонпредложение " Изграждане на сграда за курортни нужди" имот №012369 местност "Алепу", землища гр. Созопол. Имота попада в землището на защитени зони "Комплекс Ропотамо" и в обхвата на "Рамсарско място" включена под №65 в списъка към Конвенцията на влажните зони с международно значение. 
Мотиви: инвестиционното предложение попада в границите на две защитени зони, опазващи естествени местообитания на популационни видове, както и видове с висока консервативна значимост. Онвестиционното предложение предполага увреждане и дълготрайно въздействие на показваните зони.