ОДОБРЯВА Осъществяване на инвестиционно предложение: "ПУП- ПРЗ за изграждане ваканционно селище в ПИ 000770, 000802, 000807, О00830 и 000799, "Алепу" в землището на гр. Созопол Градоустройствените показатели са: К инт- 1,2, мах плътност на застрояване-30%, мах етажност- 10 м., мин озеленяване- 50%. Имотът попада в потенциално защитена зона "Бакърлька" с код BG 0002077

 С Мотивирано предписание на Кмета на общината е допуснато изработване на ПУП за обекта. С плана се предвижда нискоетажна, свободностояща застройка. Вилните сгради са за индивидуално и групово застрояване за 1500 легла, предвиждат се обекти за обществено предназначение, зона за спорт, богато озеленяване и открит паркинг за 100 бр. автомобили и подземни гаражи за 300 бр. коли.  Водоснабдяването на обекта ше се осигурява от съществуващо водопроводно отклонение за обект: Екологичен туристически комплекс " Аркутино" след подписана спогодба между фирмата и "Главбулгарстрой" АД София. Необходимите водни количества са: за питейно- битови нужди- 9,20 л/сек и за противопожарни нужди- 10 Отвеждането на отпадьчните води от обекта е предвидено да се осыществява чрез канализация, която чрез КПC5 Bеселие ще зауства в ПСОВ Созопол.

МОТИВИ Заключението на експертите по ОВОС е , че на основание извършен. анализи, оценки прогнози на въздействието върху околната среда инвестиционното предложение се предлага одобрение на неговото осъществяване изпълнение на предложените мерки по време на проектирането, строителствоте експлоатацията. Инвестиционното предложение не засяга пряко защитени територии, обяв по реда на Закона за защитените територии. и др.