ОДОБРЯВА осъществяване на инвестиционно предложение: "Изграждане на ваканционно селище в поземлени имоти Ne 012133 и 012236, месност "Алепу", Община Созопол"" инвеститор: фирма " Бриз-2000" ООД местожителетво/седалище: град Божурище 

МОТИВИ  Реализацията на инвестиционното предложение незначително въздействие върху околната среда. Направеният експертен анализ в доклада по ОВОС показва незначително въздействие върху ще оказва атмосферния въздух на прилежащите на обекта райони