ОДОБРЯВА Осъществяване на инвестиционно предложение: "ПУП- ПРЗ на ПИ м012394, 012395, 012231 и 012252 в м. "Алепу", землище гр. Созопол, Община Созопол за изграждане на ваканционен комплекс" възложител: "ПИРОП" ООД. и ще се реализира в поземлени имоти :012394, 012395, 012231 и 012252 с площ от 16, 776 дка в м. " Алепу", землището на гр. Созопол, Община Созопол. Земята е с трайно предназначение- нива.

 

Имотите попалат в защитени зони BG 0002041 "Комплекс Ропотамо" за опазване на дивите птици и BG 0001001 "Ропотамо" за опазване на природните местообитания и дината флора и фауна. Имотите не попадат и в защитена територия по смисъла на 33T. Най -близко разположената защитена територия до обекта- ПЗ "Блато Алепу" отстои на близо 80 м. Водоснабдяването на обекта ще се осигурява от проектния главен водопровод от водрем "Аркутино" от система "Ясна Поляна".Н