С решение БС - 197- ПР/2006 
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върту околната среда от РИОСВ-Бургас Решава да НЕ се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение"Изграждане на вилна сграда за сезонно ползване с хотелско предназначение " местоположение: землище град Созопол, м/ст "Алепу", УПИ Х-12233, 12234, Община Созопол.

В посочените мотивите за отказ от оценка РИОСВ-Бургас се обосновава, че строителството на обекта отговаря на устойчивото развитие на територията. Допълнително, в резултат от реализирането на инвестиционното предложение и нормалната експлоатация не се очаква да настъпят значителни неблагоприятни въздействия върху компонентите на околната среда. Както и че инвестиционното предложение не засяга защитени със закон територии и местообитания, планински гористи местности, влажни зони, както и съществуващи паметници на културата и територии със специфичен санитарен статут.