РИОСВ Бургас отказва да извърши оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение :"Изграждане на вилна сграда за сезонно ползване" с местоположение землище град Созопол , имот УПИ V-012130 м/ст Алепу 

Мотиви:  " строителството на обекта отговаря на устойчивото развитие на територията.  Имотът,  върху който ще се реализира инвестиционното предложение представлява необработваема селскостопанска земя и др.