Решение №43-ПР/2009г. на МОСВ относно необходимост от оценка по ОВОС на проект за вилно селище в землището на с. Варвара. Решението е да не се извършва такава оценка, тъй като е преценено, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие. Решението е подписано от министър Нона Караджова.