Писмо от МЗДИ, Отделение за горите и лова, с изх. № 6276/16.05.1933 г. съобщава на Лесничея на гр. Горна Джумая с копие до Разложкия районен горски инспектор и председателя на СЗРП за решение на постоянния горски съвет с протокол № 6/09.02.1933 г.  за обявяване на държавната гора "Силокосия - Горна Еленица" за "резерват със строго офранително значение". Прието в СЗРП с вх. № 5.