Писмо от МЗДИ, Отделение за горите и лова, с изх. № 6187/13.05.1933 г. съобщава на Лесничея на гр. Василико (днес Царево) с копие до Бургаския районен горски инспектор, Приморското бюро по експлоатацията с. Долни Чифлик - Варненско и председателя на СЗРП за решение на постоянния горски съвет с протокол № 6/09.02.1933 г.  за обявяване на държавната гора "Силкосия - Горна Еленица" за "резерват със строго охранително значение". Прието в СЗРП с вх. № 4.