Скица на народен парк - музей "Шипка" по лесоустройствен проект от 1958г. в мащаб 1:10000.