Скица на народен парк "Шипка", според лесоустройствения проект на ДЛ Казанлък от 1991г. М 1:10000