Списъкът-сведение на защитените и запазени места от 1938 г е изпратен от Началника на отделението за горите, лова и рибарството към МЗДИ инж. Д.Й.Загоров с изх. № 11154/21.06.1938 до Председателя на СЗРП, където е приет с вх. № 9/38. Представлява ръкописен списък от общо 5 листа хартия, включващ всички защитени територии, обявени с постановления на Министъра на земеделието и държавните имоти в периода 12.09.1931 - 27.05.1938 г. Регистърът изброява общо различните видове актуални към момента защитени територии и дава датите на подписване на постановленията за обявяването, както и на обнародването им в Държавен вестник. Списъкът се води от МЗДИ - Служба за укрепяване на пороищата и залесяване съгласно чл. 5 ог Правилника за приложение на Закона за защита на родната природа. Документът съдържа 1 л придружително писмо и 4 л Сведение (списък).