Становище на ВВФ България от 15.02.2013 г. срещу предложението за промяна на ПУ на НП Пирин на община Банско от януари 2013 г с искане към министъра на околната среда и водите то да бъде отхврълено, с архументи от правно (8 бр), екологично (12 бр.) и социално-икономическо естество и приложени данни за извършени строителни работи без ОВОС.