Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Външно кабелно ел. захранване на жилищна сграда с магазин в ПИ:66528.501.123"