Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Преработка по време на строителство на жилищна сграда и магазин в ПИ:66528.501.1235"