Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда и ограда в ПИ:66528.501.297 (УПИ VII-152, кв.26)"

Съгласувал: Д. Иванова , Изготвил: Стоянова