Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изграждане на фотоволтаична централа за собствени нужди върху покрива на съществуваща жилищна сграда, ситуирана в УПИ VII, кв.34(идентичен с ПИ:66528.501.643)"