Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изграждане на лятна кухня в УПИ I, кв.4 (ПИ:66528.501.48)"