Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Външно ел. захранване на "Вилна сграда за сезонно обитаване" в ПИ:66528.3.276 с подобект: "Изграждане на нов трафопост тип БКТП 2х800 kVA, в ПИ:66528.3.289"

Съгласувал: Д. Иванова , Изготвил: Ценова