Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изграждане на търговски обект за хранене: "Фастфууд" в ПИ:66528.501.94"

Съгласувал: Д. Иванова , Изготвил: Стоянова