Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изграждане на уличен водопровод за захранване на ПИ:66528.501.652 (УПИ I-239, кв.29)"