Сведение за построените обществени хижи в районите на административни, ревирни и общински лесничейства, изготвено от СЗРП съгласно искане с Окръжно №23427/27.10.1937г.
Съдържа информация за 99 хижи.