Указ за изменение на Закона за лова, издаден от президиума Народното събрание под №279 на 02.08.1958г. и подпечатан с Държавния печат. Подписан от председателя на Президиума на НС Г. Кулишев и секретаря Й. Милев.
Указът е публикуван във в. "Известия" бр.62 на 05.08.1958г.