Заповеди №№7,8 от председателя на КЗП Г. Паспалев за командироване на комисия за инспекция на черноморското крайбрежие за оглед на териториите и уточняване на границите на местностите за обявяването като за защитени природни обекти.
Комисия:
Б. Китанов - зам. председател на КЗП
Н. Боев - член на бюрото на КЗП
Ал. Петров - член на бюрото на КЗП
Н. Виходцевски - адм. секретар на КЗП
Л. Цветков - ст.н.с. от Зоологическия институт на БАН
М. Тошков - инж. от службата по защита на природата при ГУГ
Шофьор - И. Стаменов