Писмо до МЗДИ от Български рибарски съюз относно определените негови представители в Управителния комитет на СЗРП 1945 г.

Писмо вх.№8910/13.06.1945г. до МЗДИ от Български рибарски съюз относно определените негови представители в Управителния комитет на СЗРП.

Представители на Българския рибарски съюз в СЗРП 1940 г.

Писмо вх.№8/14.10.1940г., в което Българския рибарски съюз уведомява, че за негови представители в управителния съвет на СЗРП са определени Райко Алексиев и Георги Зашев (гл. секретар).

Покана и чернова на телеграма-отговор за 10 редовен конгрес на Българския рибарски съюз 1939 г.

Покана с изх. № 1059/ 08.06.1939 г. от Българския рибарски съвет до СЗРП за 10 редовен конгрес и ръкописна чернова на поздравителна телеграма-отговор от Стефан Петков.

Представител на Българския рибарски съюз в СЗРП

Писмо с изх. № 753/20.04.1938 г. от Български рибарски съюз до Председателя на СЗП в допълнение на писмо №619/13.04.1938 г. Съобщава, че избран за представител в СЗРП е Георги Малчев, лесничей от...

Представители на Българския рибарски съюз в СЗРП

Писмо с изх. № №619/13.04.1938 г. от Български рибарски съюз до Председателя на СЗРП в отговор на писмо №30. Съобщава имената и данните за връзка с избраните за представител в СЗРП

  • ...

Писмо от Български рибарски съюз до Министерския съвет с оплакване от Съюза на българските моряци 19636 г.

Копие от писмо изх.№2134/28.12.1936г. , което Българският рибарски съюз като член на СЗРП изпраща до Ст. Петков. В това писмо уведомява всички министри за натиска, който в нарушение на няколко...

Оплакване от Българския рибарски съюз

Оплакване с изх. № 2134/28.12.1936 г. от Управителния съвет на Българския рибарски съюз, адресирано до министър-председателя, всички министри на Царството и СЗРП. Жалбата е свързана със спор за...

Покана за VII конгрес на Български рибарски съюз до Ст. Петков - председател на СЗРП 1936 г.

Покана за VII конгрес на Български рибарски съюз до Ст. Петков - председател на СЗРП .
Включена е черновата на приветствието, което Ст. Петков е поизнесъл на 04.07.1936г.

Покана за VI конгрес на Български рибарски съюз до Ст. Петков - председател на СЗРП .

Покана за VII конгрес на Български рибарски съюз до Ст. Петков - председател на СЗРП .
Ст. Петков е поднесъл кратко приветствие от името на СЗРП при откриването на конгреса на 12.07.1935 г...

Представители на Българския рибарски съюз в СЗРП, 1934 г

Писмо с изх. № 1783/29.10.1934 г. на Българския рибарски съюз до председателя на СЗРП, в което съобщава имената на делегатите на Съюза:

1. Грозю Ив. Грозев, бивш главен инспектор по...

Страници