Окръжно на Съюза за повдигане на селото, 1930 г.

Окръжно относно създаване на местни околийски комитети към Съюза за повдигане на селото.

Устав на Съюза за повдигане на селото

Устав на Съюза за повдигане на селото

Програма на Съюза за повдигане на селото

Програма на Съюза за повдигане на селото, отпечатана в София, 1930 г. Включва:

  • Организации-членове
  • Програма:
  1. Просвета
  2. Стопанство
  3. ...

Покана за членство в Съюз за повдигане на селото с приложени Устав и Програма

Писмо с изх. № 34/09.12.1929 г. до СЗРП (вх. № 3/14.12.1929 г.) с покана за членство в Съюз за повдигане на селото с приложени Устав и Програма