Окръжно на Дружеството на лесовъдите за учредяване на местни клонове 1946 г.

Окръжно на Дружеството на лесовъдите за учредяване на местни клонове в центровете, където са седалищата на областните служби по горите съгласно промените в устава на дружеството . Дават се...

Окръжно №2 до членовете на Дружеството на лесовъдите относно образуването на временни дружествени комитети на ОФ и презаписване 1945 г.

Окръжно №2 на Дружеството на лесовъдите относно образуването на временни дружествени комитети на ОФ. Дават се инструкции за презаписване на всички членове на дружеството след попълване на...