Окръжно на Дружеството на лесовъдите за учредяване на местни клонове в центровете, където са седалищата на областните служби по горите съгласно промените в устава на дружеството . Дават се инструкции по учредяването и се поставят непосредствени задачи на учредените клонове. Документът е подписан от Ю. Михайлов (председател) и В. Цветанов (секретар).