Становище по чл.2, ал.2 №3753/04.06.2013 , ПИ:66528.501.7

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Външно кабелно ел. захранване на жилищна сграда  в ПИ:66528.501.7"

Становище по чл.2, ал.2 №3336/21.05.2013 , ПИ:66528.501.433

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в ПИ:66528.501.433"

Становище по чл.2, ал.2 №1785/29.03.2013 , ПИ:66528.501.253

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изграждане на къща за гости с допълващо застрояване - лятна кухня в ПИ:66528.501.253"

Становище по чл.2, ал.2 №1710/27.03.2013 , УПИ: Х-13 УПИ VII-20, кв.4

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Частична реконструкция на ВМр.НН и изнесено мерене, УПИ: Х-13 УПИ VII-20, кв.4, ул.Липите"

Становище по чл.2, ал.2 №949/26.02.2013 , ПИ:66528.501.560

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изграждане на една жилищна сграда за собствени нужди в ПИ:66528.501.560"

Становище на Асоциацията на парковете в България относно инвестиционно предложение в Карадаре, 2011г

Становище на Асоциацията на парковете в България относно инвестиционно предложение за "Изграждане на сгради за сезонно ползване" в м. Светерица, землището на с. Горица, общ. Бяла, обл. Варна ,...

Писмо от РИОСВ Бургас до "Дарматекс България" ЕООД относно инвестиционно предложение в Карадере, 2011г

Писмо от РИОСВ Бургас до "Дарматекс България" ЕООД относно становища и мнения срещу инвестиционно предложение "Изграждане на курортни сгради" в в. Светерица, землището на с. Горица, общ. Бяла, обл...

Решение№ ЗД-29/30.03.2011г на МОСВ за достъп до обществена информация

Решение№ ЗД-29/30.03.2011г на МОСВ за предоставяне на пълен достъп до наличната в МОСВ информация относно проект за изграждане на курорт "Трейшън клифс голф енд спа ризорт".

Решение №22/16.02.2011 РИОСВ Варна за достъп до обществена информация

Решение №22/16.02.2011 РИОСВ Варна за предоставяне на пълен достъп до обществена информация с придружително писмо.

Възражение от Асоциация на парковете в България срещу инвестиционно предложение в Шабленски езерен комплекс, 2011г

Възражение от Асоциация на парковете в България срещу инвестиционно предложение за изграждане на локално пречиствателно съоръжение в ЗЗ Шабленски езерен комплекс, 2011г

Страници