Заповед №3074 на КГГП за обявяване Вихренския дял на Пирин за народен парк 1963 г.

Заповед №3074 на КГГП за обявяване Вихренския дял на Пирин за народен парк, публикувана в "Държавен вестник" бр.43/04.06.1963 г.

Заповед №3060 на КГГП за обявяване държавната гора в м. Стенето за резерват 1963 г.

Заповед №3060 на КГГП за обявяване държавната гора в м. Стенето за резерват. Обнародвана е в "Държавен вестник" бр,40/21.05.1963г.

Заповед №2079 на ГУГ за обявяване на държавната гора в м. Конски дол за резерват .1962 г.

Заповед №2079 на ГУГ за обявяване на държавната гора в м. Конски дол за резерват, публикувана във в. "Известия" бр.71/04.09.1962г.

Заповед на Главно управление на горите за откриване ловния сезон 1962 г.

Заповед №1959 на Главно управление на горите за откриване ловния сезон 1962 г., публикувана във в. "Известия" бр.63/07.08.1962г. Подписана е от председателя на ГУГ Мако Даков.

Заповед за командировка на комисия за инспекция на черноморското крайбрежие 1961 г.

Заповеди №№7,8 от председателя на КЗП Г. Паспалев за командироване на комисия за инспекция на черноморското крайбрежие за оглед на териториите и уточняване на границите на местностите за...

Заповед №2586 за назначаване на проф. Г. Паспалев за председател на КЗП 1961 г.

Заповед №2586/12.10.1961г. на Главно управление на горите при МС за назначаване на проф. Г. Паспалев за председател на КЗП 1961 г., подписана от Мако Даков.
Заповедта е издадена на основание...

Заповед №2586 за назначаване на проф. К. Попов за член на Националния съвет за защита на родната природа 1961 г.

Заповед №2586/12.10.1961г. на Председателя на ГУГ Мако Даков за назначаване на проф. К. Попов за член на Националния съвет за защита на родната природа.

Заповед за командировка за обследване опожарената зона в "Парангалица" 1961 г.

Заповед №6/13.09.1961г. за командировка за обследване опожарената зона в "Парангалица" .

Заповед №1700 на Главно управление на горите за намаляване площта на някои резервати 1961 г.

Заповед №1700/17.07.1961г. на Главно управление на горите за намаляване площта на резерватите Джендема, Долна топчия, Боатин, Маричини езера, Дупката.

Състав на Съвещателния комитет при народен парк "Витоша" 1948 г.

Служебен препис на Заповед №645/03.07.1948г. на МЗГ , Сектор гори, лов и рибарство за назначаване на 17-те члена на Съвещателния комитет при народния парк "Витоша", подписана от нач.отдел...

Страници