Доклад за работата на Временния комитет за защита на природата, създаден по инициатива на Дружеството на българските лесовъди на събрание на сродни организации на 05.03.1928г с цел организиране на движението за защита на природата. Докладът е представен от М. Русков на учредителното събрание на СЗРП на 14.03.1929