Правилник на Постоянния комитет за стопански туризъм , одобрен с Постановление ма МС №4/22.09.1932г.