Правилник за строежите в "Витоша" от 1940г. е изготвен от Д.Загоров /нач.отдел/ и одобрен от Министър Ив. Багрянов на 19.06.194г. Със Заповед №11884/21.06.1940г. на Министерството на земеделието и държавните имоти се възлага изпълнението му на Управителя на национален парк "Витоша".
Поставят се изисквания относно постройките относно:
А. Разположение
Б. Външен вид
В. Материали
Г. Здравни изисквания -
Водоснабдяване
Канализация