Правилникът за строежите във Витоша е публикуван в ДВ бр.148/04.07.1940г. Той указва границите на природния парк и определя къде на Витоша се допуска строеж на сгради, както и условията, при които такъв строеж се разрешава:
А. Разположение
Б. Външен вид
В. Материали
Г. Здравни изисквания:
А. Водоснабдяване
Б. Канализация, нужници, смет
Приложено е и писмо изх.N 11884/21.06.1940 , с което Министерството на земеделието и държавните имоти възлага изпълнението му на Управителя на национален парк "Витоша"
Писмо