Представители на Българското туристическо дружество в СЗРП, 1930 г.

Писмо с изх. № 332/ 07.05.1930 г. до СЗРП, съобщава преставителите на БТД за 1930 г.:  Иван Раев и Павел Кебърле, които заменят в Съвета на Съюза д-р Иван Велков и Васил Баев.