В резултат от взетите решения на събранието за пререгистрация и ицбор на ново настоятелство от 13 декември 1945 г. СЗРП отправя писмо с молба за държавна субсидия за просветна и пропагандна дейност  по защита на природата до Министерството на информацията и изкуствата.  Писмото е подписано от новите членове на УС – председателят И. Стоянов и секретарят Д. Стефанов. В новото управително тяло присъства и едно от утвърдените имена на СЗРП от 1930-те години – като касиер е избран Павел Кебърле. Писмото съдържа:

  1. Организации-членове на СЗРП
  2. Цели на СЗРП
  3. Обявени до 1945 г. защитени територии
  4. Членове на новото настоятелство
  5. Пререгистрация на "по-демократични начала" - по нови изисквания на Закона за сдружаванията, наложили свикване на годишното събрание през 1945 г.
  6. Обосноваване нуждата от просвета и информация
  7. Молба за годишна субсидия за 1946 г. от 200 000 лв.за издаване на вестник