Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изграждане на 2 броя жилищни сгради в нови УПИ VIII-180 и  XVII-180, кв.16 (ПИ №66528.501.180)"