Отчет на Българското благотворително дружество за покровителство на животните за 1934 г.

Отчет на настоятелството на Българското благотворително дружество за покровителство на животните за 1934 г.

Списък на Министерството на народното просвещение с препоръчителни книги за училищата

Окръжно с изх. № 2217/10.07.1935 г. на Министерството на народното просвещение, Отделение за народната култура до директорите на учителските институти, мъжките и девическите гимназии, средните...

Писмо от Съюза на българските химици до Българското Природоизпитателно дружество за XI конгрес 1935 г.

Писмо от Съюза на българските химици до Българското Природоизпитателно дружество за XI конгрес 1935 г. Съдържа дневния ред на конгреса. Поставена резолюция от Ст. Петков. Той е присъствал на...

Писмо от Съюза на българските химици до Българското Природоизпитателно дружество за XI конгрес 1935 г.

Писмо от Съюза на българските химици до Българското ботаническо дружество за XI конгрес 1935 г. Съдържа дневния ред на конгреса. Поставена резолюция от Ст. Петков. Той е присъствал на конгреса и...

Покана за VI конгрес на Български рибарски съюз до Ст. Петков - председател на СЗРП .

Покана за VII конгрес на Български рибарски съюз до Ст. Петков - председател на СЗРП .
Ст. Петков е поднесъл кратко приветствие от името на СЗРП при откриването на конгреса на 12.07.1935 г...

Покана за годишно събрание на СЗРП

Покана от СЗРП до председателите на организациите-членове за годишно събрание на 11.07.1935 г. в сградата на БАН. Включени са дневен ред и молба за присъствието на всички членове от УС на...

Покана за членство в Комисия за местните природни и битови празници СЗРП 1935 г.

С писмо изх.№123/27.03.935г. ГД железници и пристанища към Министерството на съобщенията кани представител на СЗРП за участие в заседание на 19.04.1935г. на Комисията за местни природни и битови...

Некролог от СЗРП за смъртта на лесовъда Никола Влахов

Некролог от СЗРП за смъртта на представителя на дружеството на българските лесовъди Никола Влахов  с дада 22.03.1935 г.

Запитване за литература от природозащитно дружество "Роден лес" 1935 г.

С писмо изх.№31/19.03.1935г. Дружество за залесяване и разхубавяване на гр. Русе и околността и за защита на горите "Роден лес" отправя запитване до проф. Ст. Петков относно набавяне на литература...

Благодарствено писмо на Дирекция на Обновата за културната пропаганда на Ст. Петков СЗРП 1935 г.

Писмо изх.№456/07.03.1935г., с което Културната служба на дирекция на Обновата благодари на проф. Ст. Петков за изнесената по радиостанцията сказка.

Страници