Становище по чл.2, ал.2 №ПД-2458(2)/30.09.2019 , ПИ:66528.501.652

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изграждане на външно ел. захранване на жилищна сграда със заведение за хранене бистро-етапно строителство в ПИ:66528.501.652; Кабел 1kV...

Становище по чл.2, ал.2 №ПД-2459(2)/30.09.2019 , ПИ:66528.501.670

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изграждане на външно ел. захранване на "жилищни сгради 1 и 2" в ПИ:66528.501.670; Кабелна линия 1 kV от ТНН на ТП "Вълков" в ПИ:66528....

Решение по оценка на съвместимостта №БС-3-ОС/18.09.2019 , ПИ: 66528.2.263

Решение по оценка на съвместимостта по реда на ЗБР за инвестиционно предложение: "Изграждане на две жилишни сгради в ПИ: 66528.2.263"

Съгласувал: Д. Иванова , изготвил: Т. Ценова

Становище по чл.2, ал.2 №ПД-1019(7)/27.08.2019 , ПИ:66528.501.297

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда и ограда в ПИ:66528.501.297 (УПИ VII-152, кв.26)"

Съгласувал: Д. Иванова , Изготвил: Стоянова

Становище по чл.2, ал.2 №ПД-1995(1)/07.08.2019 , ПИ:66528.501.150

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда с допълващо застрояване -гараж в УПИ VIII-101, кв.18 (ПИ:66528.501.150)"

Съгласувал: Д. Иванова ,...

Становище по чл.2, ал.2 №ПД-1895(1)/02.08.2019 , ПИ:66528.501.578

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда и допълващо застрояване в УПИ XI-83, кв.23 (ПИ:66528.501.578)"

Съгласувал: Д. Иванова , Изготвил:...

Становище №ПД-1598(1)/19.06.2019 на РИОСВ-Бургас относно инвестиционно предложение за ПИ:66528.501.21

Становище №ПД-1598(1)/19.06.2019 на РИОСВ-Бургас относно инвестиционно предложение: "Вътрешно преустройство на съществуваща жилищна сграда в ПИ:66528.501.21"

Становище по чл.2, ал.2 №ПД-1389(1)/07.06.2019 , ПИ:66528.501.274

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изграждане на фотоволтаични панели за собствени нужди върху съществуващ покрив с капацитет 14,76 kWp в ПИ:66528.501.274"

...

Становище по чл.2, ал.2 №ПД-1050(1)/09.05.2019 , ПИ:6528.501.683

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в ПИ:66528.501.683"

Съгласувал: Д. Иванова , Изготвил: Е. Костова

Становище по чл.2, ал.2 №ПД-1101(1)/02.05.2019 , ПИ:66528.501.180

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-180, кв.16 (ПИ:66528.501.180), с цел разделяне на имота и обособяване на два нови УПИ"

Нови...

Страници