Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изграждане на две жилищни сгради в ПИ:66528.501.387"